De Apollo 11 kwam er niet vanzelf!


Samenwerken is een werkwoord

Privacy reglement

09-05-2018

Heleen Brinkman.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement wil ik heldere informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Heleen Brinkman.nl houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als coach, trainer en acteur ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit reglement, of in algemenere zin, vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.

 

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers, deelnemers en bezoekers

Persoonsgegevens van opdrachtgevers, deelnemers aan trainingen/coaching/ en bezoekers van voorstellingen van Heleen Brinkman.nl worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het waarborgen van eenduidige lijn in de training/coaching;
 • Communicatie over de training/coaching/voorstelling en advies;
 • Achtergrond informatie omtrent deelnemer van training/coaching dat relevant is voor de voortgang van de training/coaching;

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de te volgen training/coaching of de te bezoeken voorstelling

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Heleen Brinkman.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam + tussenvoegsel + achternaam
 • geboortedatum
 • adres + postcode en woonplaats
 • telefoonnummer (s)
 • e-mailadres
 • IBAN nummer

In bepaalde situatie zullen er foto’s en/of video opnamen worden gemaakt van onderdelen van de training/coaching. Deze zijn bedoeld voor visuele terugkoppeling aan de deelnemer van desbetreffende training/coaching, ter bevordering van het leerproces. Eventueel beeldmateriaal van een voorstelling wordt alleen gebruikt voor promotiedoeleinden wanneer de herkenbare betrokkene(n) daar toestemming voor heeft gegeven. De foto’s en video opnamen worden opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving, te weten Dropbox en Vimeo.

Uw persoonsgegevens worden door Heleen Brinkman.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor een periode van 7 jaar na het beëindigen van de gevolgde training/coaching. Dat geldt ook voor eventueel aanwezig beeldmateriaal gemaakt voor educatieve terugkoppeling.

« Terug
×